Russian Blue Klubbens avels- och hjälpfond


Vid olika tidpunkter kan olika saker vara viktigast för det fortsatta avelsarbetet, till exempel utparningar kontra parningar för att förstärka den skandinaviska russian bluetypen. Det är styrelsen som fattar beslut om bidrag i varje enskilt fall. Därför måste man, vid all avelsaktivitet som bidrag söks för, motivera hur denna avelsaktivitet uppfyller fondens syfte.

Stadgar
§ 1. Fondens namn ska vara Russian Blue Klubbens avels- och hjälpfond
§ 2. Fondens syfte är att:
• Understödja sådan avel som befrämjar den skandinaviska russian bluetypen
• Kunna ge hjälp åt russian bluekatt som hamnar i misär
• Hjälpa russian bluevänner i andra länder att bygga upp en egen russian blueavel
§ 3. Fonden ska bestå av ett grundbelopp (10 000 kr år 1995).
Grundbeloppets storlek beslutas av årsmötet. Utdelning sker från den ränta som erhållits på kapitalet. Detta får endast i undantagsfall tas i bruk.
§ 4. Fonden tillföres medel från klubbens överskott genom beslut av årsmötet och genom gåvor och donationer.
§ 5. Fondens medel ska vara placerade på särskilt bankkonto med högsta möjliga ränta.
§ 6. Fonden förvaltas av styrelsen och den ska revideras av klubbens revisorer och redovisas på årsmötet.
§ 7. Endast Russian Blue Klubben får låna pengar ur fonden vid någon enstaka krissituation och då mot sådan ränta som på bankkontot.
§ 8. Endast medlem i Russian Blue Klubben får söka bidrag ur fonden.
§ 9. Ansökan om medel ur fonden ska göras skriftligt hos klubbens styrelse och ska vara försedd med de motiveringar och skrivelser (kvitton) som sökanden vill åberopa. Utbetalning sker sedan beslut bekräftats med justerat protokoll. Sekreteraren ska meddela beslut skriftligt snarast möjligt.
§ 10. Stadgar och stadgeändringar ska vara beslutade av årsmötet.
§ 11. Om Russian Blue Klubben upplöses ska fondens medel överföras till lämplig hjälporganisation för katter eller forskningsarbete som berör katter.

Under 2010 utarbetade styrelsen kriterier för när man kan söka bidrag ur denna fond. I dessa kriterier ligger fokus på avelsfrågor, men Avels- och hälsorådet kan komma att uppdatera denna lista framöver.

Kriterier för att söka bidrag ur fonden
• Långa avstånd vid parningar eller inköp av avelsdjur.
• Svårt att ta sig till hanen eller uppfödaren. Det kan bero på att hankattägaren eller uppfödaren bor avsides eller att man själv gör det, eller att man saknar bil och kommunikationerna är begränsade.
• Användandet av en avelskatt som inte har använts tidigare och som kanske inte får någon mer kull.
• Parningar som i stor utsträckning befrämjar aveln med den skandinaviska russian bluetypen.
• Utparningar med utländska hanar, antingen via inlån eller genom att hona reser utomlands för parning.
• Importer av avelsdjur antingen för utparning eller förstärkning av den skandinaviska russian bluetypen.
• Oförutsedda utgifter i samband med att russian bluekatt har befunnit sig i nöd, till exempel vid dödsfall.
• Utlån av avelshane till utlandet.
• Export av avelskatt till utlandet.
• Hälsokontroller.