Stadgar


Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben. Klubbens geografiska säte är kassörens folkbokföringsort.
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan dem som är intresserade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med ansvar och omsorg.
- verka för en god katthållning bland klubbens medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska Posten som ett redskap för målen i § 2.

Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän.
- Styrelsen äger rätt att pröva medlemskap.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig till huvudmedlem, och bosatt på samma adress som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta medlemskap kan tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt under längre tid har bidragit till rasens och/eller klubbens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familjemedlem bestäms av årsmötet och gäller för nästkommande kalenderår. Hedersmedlem betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid inträde i klubben. För ny medlem som inträder i klubben efter den 30 september gäller avgiften även för följande kalenderår. Årsavgift som inte är betald senast den 1 mars medför uppsagt medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska Posten. Medlem kan skänka prenumeration till veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens verksamhet eller brutit mot klubbens stadgar kan uteslutas ur klubben av styrelsen.
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Styrelsen skall skicka medlemmen sitt beslut via rekommenderat brev till den adress medlemmen uppgivit. Har så skett anses medlemmen vara delgiven beslutet fjorton dagar efter att det har skickats. Medlemmen har inte heller rätt att på nytt ansöka om medlemskap.
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ.

Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband med internationell kattutställning senast den 31 maj. Motioner till kommande årsmöte skickas till styrelsen senast 31 december. Endast röstberättigade medlemmar i Russian Blue Klubben är valbara till styrelse, revisorer och revisorssuppleant samt valberedningen. Kallelse ska skickas till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen ska innehålla dagordningen för årsmötet. Dagordningen ska uppta följande punkter:
1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse
b/ ekonomisk berättelse
9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ frågor väckta av styrelsen och/eller revisorer
b/ frågor väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant på mandattid av ett år
16/ val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande på mandattid av ett år
17/ övriga frågor
18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är närvarande och som varit medlem i två månader en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs. När fler än en person är föreslagen till en valbar post tillämpas alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har årsmötesordförande utslagsröst. Vid personval avgör lottdragning vid lika röstetal.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen om den anser att medlemmarna bör besluta i särskilt viktiga frågor eller då minst 10% av klubbens medlemmar med angivande av skäl begär det.
§19 Protokoll från årsmöte trycks i Ryska Posten.

Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter utan namngiven funktion. Mandattid för styrelseledamot med namngiven funktion är två år. Ordförande och sekreterare väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande och kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett år.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda möten per verksamhetsår. Protokoll från styrelsemöten ska redovisas i Ryska Posten.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Ryska Posten, samt webbredaktör och ansvarig utgivare för klubbens hemsida på Internet.

Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av klubbens räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skickas till revisorer och revisorssuppleant löpande under verksamhetsåret. Revisorer och revisorssuppleant kan, närhelst de under verksamhetsåret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar.

Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs beslut om detta på två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om detta på två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet måste fattas med minst två tredjedels majoritet vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens upplösning ska vara upptagen på dagordningen på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet ska beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras.

Till sidans topp